Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
 • slide

 

Náš školní vzdělávací program

Rok na naší zahradě

Název 1. tematického celku: Sejdeme se Na Kopečku

 
 • Nový školní rok začínáme tradičně pohádkou, při které si děti rozvíjejí řečové schopnosti, vnímání, porozumění, poznávací schopnosti, představivost a fantazii.
 • Pro nové kamarády máme připravené dárečky a fotografie z prvního dne v MŠ.
 • Při adaptaci se děti seznamují s pravidly společenského soužití, s pravidly chování ve vztahu k druhému. Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči a adaptaci přizpůsobit individuálním potřebám dětí. Rodiče obdrží přehledný leták, kde získají potřebné informace, které ještě upřesníme na rodičovské schůzce (10.9.  od  16h).
 • Všechny činnosti přizpůsobujeme potřebám nových dětí, abychom jim usnadnili orientaci v novém prostředí a začlenění do kolektivu.
 • Týdenní podtémata: Naše školka; Kamarádi; Oblékání to je dřina; Poslední vlaštovka.

Provozní doba

 • Od 6:00 do 16:30 hodin
 • Možnost "pružné docházky" dětí

Zřizovatel

 • Statutární město Teplice
 • Příspěvková organizace

Kontakt

 • +420 723739729 - ředitelka školy
 • +420 722711532 - omlouvání dětí
 • +420 417562923 - pevná linka
 • Adresa: Bohosudovská 111, 415 01 Teplice 
 • E-mail: msnakopecku@volny.cz

Kapacita

 • 60 dětí ve třech věkově smíšených třídách
 • Možnost společného umístění sourozenců či kamarádů

Poplatky

 • Stravné: 34,- Kč na den (děti, které v daném šk. roce dosáhnou věku 7 let: 37,- Kč Vyhláška č.463/2011).
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 činí 426,- Kč na dítě za měsíc.
 • Děti v povinném předškolním ročníku jsou od úplaty osvobozeny.

Personální kapacita

Pedagogický sbor

 • Ředitelka: Bc. Lenka Svobodová
 • Zást. ředitelky: Bc. Renata Kocánková
 • Učitelka: Lenka Haasová
 • Učitelka: Pavlína Sedlárová
 • Učitelka: Terezie Weberová
 • Školní asistent: Hana Neufusová

Školní jídelna

 • Vedoucí: Hana Neufusová
 • Kuchařka: Dagmar Křepelková
 • Pomocná kuchařka: Jitka Gruškovská

Provozní zaměstnanci

 • Domovnice: Irena Mildnerová
 • Uklízečka: Alžběta Brabcová

 

 

Povinné školní vzdělávání

Snažíme se zapojovat do veřejného života v našem městě a během celého roku spolupracujeme   s dalšími partnery

 • Naše škola leží v sousedství základní školy, se kterou nás pojí velice úzká spolupráce. Pravidelně navštěvujeme “naše” prvňáčky ve škole. Naši předškoláci si před zápisem do školy zkouší v opravdových lavicích “Školu na nečisto”. P. zástupkyně pro 1. stupeň navštěvuje každoročně naši školu a předává rodičům informace o vstupu dětí do ZŠ. Pořádáme také společné kulturní akce jako např. divadelní představení, zahradní slavnosti. Děti ze školy se pravidelně účastní školních akcí, které v průběhu roku pořádá naše škola.
 • Dalším důležitým partnerem je PPP v Teplicích. Pracovnice PPP provádí vždy na začátku školního roku šetření předškolních dětí /logopedie, grafomotorické dovednosti, školní zralost…/. Výsledky tohoto šetření jsou nám podkladem pro diagnostiku dětí a další vzdělávací půsebení na ně. S tousto pracovnicí často konzultujeme situace, se kterými máme problémy. Tato pracovnice se také každoročně účastní setkání s rodiči dětí před zápisem do ZŠ.
 • Pravidelně spolupracujeme s Plaveckou školou Žabka v Teplicích. Tato plavecká škola nám zajišťuje celoroční plavání, které probíhá 1x týdně v plavecké hale ZŠ Maršovská ul. v Teplicích.
 • S dětským oddělením Regionální knihovny v Teplicích organizujeme každoročně pravidelné návštěvy našich dětí.
 • V neposlední řadě patří mezi naše partnery i Dům dětí a mládeže (účast na Sportovní olympiádě, zajišťování náhradního letního provozu) a náš zřizovatel město Teplice (vařejná vystoupení např. vánoční koncerty, zahájení adventu…)