Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
 • slide

Pro rodiče

Termíny placení stravného a školného

Vážení rodiče, na základě Vašeho rozhodnutí přechází placení stravného a školného od měsíce října 2012 na bezhotovostní platbu. Prosíme o úhradu do 15. dne v měsíci. Potřebné údaje (číslo konta a variabilní symbol platby) obdržíte ve třídě u paní učitelek ve formě osobní kartičky. Výše platby bude vyvěšena nejpozději 7. den v měsíci na nástěnce u vchodu, jak tomu bylo dosud.

Konzultační schůzky

 • Středa 7 - 7.30 hodin
 • 15 - 15.30 hodin
 • Na informační schůzku se nahlaste předem u paní učitelky. Děkujeme.

Podmínky pro přijetí do MŠ na školní rok 2018/2019

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.
 2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.
 3. Děti narozené do 31.8.2014 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
 4. Děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
 5. Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. Předpokládaný počet přijatých dětí pro rok 2018/2019 je 19. Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ a na www.ms-nakopecku.cz po dobu 15 dní.

Kdy do školy?

 • Děti se scházejí od 6.00 - 8.00 hodin, odpoledne končí provoz v 16.30 hodin
 • Předávejte dítě p. učitelce ve třídě - neposílejte děti samotné ze šatny
 • Po dohodě s p. učitelkou lze přijít i po 8.00 hodině (stačí nahlásit telefonicky, nejpozději však do 8.00 hod., kdy se uzavírá docházka - stravování). Při pozdějším příchodu dítě převezme školnice - v šatně probíhá úklid.
 • V poledne je MŠ otevřena v době od 12.30 do 12.45 hod. pro rodiče dětí, které jdou po obědě domů (prosíme o dodržování tohoto času - provozní a bezp. důvody)
 • Odpoledne se děti rozcházejí od 14.45 hod. ( Od 14.30 se děti pohybují v jídelně a v umývárně - zvoňte jen v naléhavých případech)

Co s sebou?

 • Vhodné a kompletně označené oblečení a obuv s přihlédnutím na aktuální počasí, teplotu v MŠ i pohybu dětí při pobytu venku (označené gumáky a pláštěnku lze uložit v MŠ - informace u paní uč.)
 • V kapsáři je vhodné připravit dětem náhradní oblečení (spodní prádlo, rukavice... - v přiměřeném množství vzhledem k prostoru)
 • Na začátku týdne označené pyžamko, které ukládáme do připravených košíčků - nenechávejte jej prosím v kapsáři apod., na konci týdne si jej děti odnášejí domů, v případě příchodu dítěte během týdne předejte pyžamko p. učitelce ve třídě
 • Nedávejte, prosím, dětem látkové kapesníčky - používáme papírové, které mají děti volně přístupné (hygiena, ztráta, záměna...)
 • Označený zubní kartáček (nezapomeňte obměňovat)

Co dalšího si ještě můžete přinést do MŠ?

 • Jednu vhodnou hračku, kterou si mohou děti i případně vzájemně půjčovat (dohlédněte prosím, aby si jí dítě pravidelně odnášelo domů, zabráníte tím hledání, záměně apod.)
 • Aktuální fotografii dítěte na naši "Narozeninovou" tabuli
 • Slavíme společně narozeniny dětí (blahopřání, focení na "Narozeninovém" křesle), lze i pohostit kamarády sladkostmi..., podle možností a uvážení rodičů
 • Pamlsky mohou děti nosit i průběžně, ukládáme si je do společné dózy a tím se učíme umění rozdělit se s kamarádem
 • Po celý rok děti sbírají starý papír a tím se učí chránit a šetřit přírodu (nejdůležitější tedy není soutěžení, kdo přinese více, ale radost dítěte z pocitu pomoci)
 • V podzimních měsících mohou děti sbírat kaštany, které si odváží pan myslivec pro zvířátka

Co budeme platit?

 • Měsíčně úplata za předš. vzdělávání 370,-Kč
 • Od úhrady úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání
 • Stravné (32,-Kč a sedmileté děti 35,-Kč) na den, které se platí měsíčně předem, s tím, že jakékoliv změny se provádí v následujícím měsíci (přeplatek...)

Fond dětí

 • Na společné úvodní schůzce si rodiče zvolí, zda a v jaké výši si chtějí vytvořit Fond dětí
 • Z těchto peněz pak platíme v průběhu roku návštěvy kult. akcí, výlety apod. (o hospodaření řed. vede podrobný záznam, který je přístupný k nahlédnutí rod.)
 • Dalším zdrojem příjmů do fondu jsou peníze za sběr papíru

Na co nesmíte zapomínat ?

 • Jakoukoliv nepřítomnost dítěte ve škole omluvit co nejdříve (stačí telefonicky nebo sms) a od 1.9.2017 děti v poslením roce předškolního vzdělávání i písemně / formulář naleznete u vchodu do MŠ nebo u p.uč./
 • Nahlásit jakoukoliv změnu, kterou jste vyplnili v evidenčním listu (zaměstnání, adresa a především tel. spojení )
 • V případě, že dítě bude ze školy vyzvedávat osoba, která není zletilá, musí rodič (zástupce dítěte) vyplnit písemné pověření

Jak se dozvíte vše o dění v MŠ ?

 • Z informací p. učitelek při denním kontaktu ve škole
 • Z nástěnek a výstavek, které za to pravidelně sledovat a najdete je v prostoru schodiště u hl. vchodu a v šatnách
 • Z fotografií, které Vám pravidelně nabízíme i k prodeji
 • Z videonahrávek, které pořizujeme v průběhu roku
 • Z časopisu "Větrník", který pro Vás 2x ročně připravujeme

Co uvítáme ?

 • Jakékoliv nápady, jak zpestřit život dětí v MŠ (možnost rodičů ovlivňovat a spolupodílet se na dění v MŠ)
 • Jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (pomoc při údržbě zahrady, drobné opravy, šití, fin. výpomoc při financování výletů...)
 • Spokojené děti a jejich rodiče v naší škole