Mateřská školka Na Kopečku Teplice
Mateřská školka Na Kopečku Teplice
  • slide

Zápis

  • Zápis do naší mateřské školy proběhne od 2.5. do 16.5.2020

  • Přihlášky do MŠ můžete poslat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem (NELZE !!!poslat běžný email), poštou
    nebo ve výjimečných případech osobně

  • K přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte.

  • Lékařské potvrzení nahradí Vaše čestné prohlášení o řádném očkování a kopie očkovacího průkazu (Prohlašuji, že .......(dítě), nar......, se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu.  Datum a podpis zákonného zástupce)

  • Kritéria přijímání zůstávají stejná, jak byla zveřejněna.